نکبت کده ی تکراری.......

همه چی ساکن ئه....برگای درخت ازین کلاس نکبتی مرده به نظر میان...

همه چی تکراری ئه...موجوداتی مغزدار با جعبه هایی روبروشون....با حرفای تکراری...

همه چی دیر شده...استاد هنوز نیومده و مامنتظر....

و کاش به جای این همه از همه چیز مضحک....هیچ بود....

هیچی پر از سکوت و خلا....شاید که آرام میگرفتم....

همه چی نوشت: هیچ.

/ 2 نظر / 18 بازدید
دیوانه از قفس پرید

[گل]

دیوانه از قفس پرید

همچنان منتظر مطالب جدید.[گل]