متحرکان مرده....

مردگان متحرک....

شاید هم متحرکان مرده........

همه این گونه شده اند......

روحشان در جسمشان دفن شده........

یقین دارم.....هنگام مردن هم روحشان را با خود به زیر خاک می برند....

پ ن: به این یکی کاملا یقین دارن و بعید میدانم به شک تبدیل شود.

پ ن: اگر هم نمی باورید...کافی ست تو خیابانها به مردم نگاه کنید.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مالیخولیا

[گل] افسوس... آپم