روشن فکران غیرتی............

شمارا چه به فکر کردن درباره فلسفه غرب؟؟؟؟؟؟

چه به خواندن آن؟؟؟؟؟؟

شما مردانی که اذهان غیرتی دارید......

گمان میکنید که فکرتان روشن شده است؟؟؟؟؟؟؟ زهی خیال باطل....

که با خواندن فلسفه غرب روشن فکر شده اید؟؟؟؟؟

تویی که وقتی گوشی همراه خود را درون ماشین جا میگذارم به من  شک میکنی و هزاران تردید را نثارم میکنی.....اینگونه لامپ مغزت روشن شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آری تمام فلاسفه غرب را با اجدادشان میشناسی.....تمام نظریه ها را با نظریه پردازانشان میشناسی.......اما خودت را شناخته ای؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حال با این مغز که پوسته ای از غیرت به سختی سنگ دارد.....دم از روشن فکری میزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالا آوردیم با این اذهان غیرتی تان......

ای متوهمان روشن فکری........

"راست گفت بنده خداوند بالامرتبه و بزرگ"


/ 1 نظر / 15 بازدید

بچه های هنر همیشه تنهان...