هوایی برای وجود ناوجوب...

این هوا برای چیست؟؟؟؟؟؟

برای زنده بودن من؟؟؟؟؟

که شک دارم به وجودم....

که فقط یک حس معلق ام....

چیزی نامعلوم برای بودن چیز نامعلوم تر....

چه مضحک کده ایست روزگار.....

/ 1 نظر / 16 بازدید
دیوانه از قفس پرید

فوق العاده .../