خدایا به عذابت می آیم........

و این روزها مردن چه خوب است.........

زندگی ام را میفروشم......

به هر بهایی که بخواهید....

به تک تومانی....نه.....به هیچ میفروشم....که زندگی هیچ است........

آن را بخر .......بگذار آرام گیرم........

میخواهم به دوزخ رویاهایم بروم.......

خدا را می بینم وبعد .........پایم را درون عذابش میگذارم......

عذاب آنجا از زندگی اینجا بهتر است.......

/ 1 نظر / 7 بازدید