خدایا تو از افکارم دوری.......

خدایا گویند به من نزدیکی....

و افکارم چقدر از تو دور است........

تو ناآرامیهایم را میدانی..........

و من هزاران بار نا آرامترم........

اکنون...در این زمان و مکان خالی.......

یک شک...شک به بودن خود....

و یقین به وجود تو....

و تو باز هم آنچنان دور مینمایی....

که گویی نیستی....

که شک کنم به حضورت....

/ 0 نظر / 7 بازدید