پایانی نیست...

کتاب پسوند من است وپنجره ای در پیشوندم...

اکنون کلمه ام...شاید صفت، شاید مضاف الیه ویا شاید نهاد...

نهاد، کلمه ای که در ابتدا از آغاز جهان بود ومن نبودم...

حال شروع میکنم جمله ی زندگی را و استمرار...

پایانی نیست...

هیچ نقطه ای نمی یابم....

/ 0 نظر / 4 بازدید