تهوع نوشت

  • وجود داشتن در جهان ممکن امری نا وجوب است..
  • وجود یک نقصان است، در حالی که موسیقی خالص است واز نقصان وجود در جهانی ممکن رهاست.
  • او نیز به دستیاری آفرینش یک اثر هنری که وجودش را به تخیل او وام دارد، از گناه وجود داشتن پالوده خواهد شد.
/ 0 نظر / 8 بازدید