دلشــــــــــــــــــــــوره.....

دلشوره ای ســـــــــــــــــــــــرد

ذوقـــــــــــــــِ انتهای گرمـــــــــــــــــــــــــــــــا...........

/ 4 نظر / 25 بازدید
زن ِ بی اسم

....دلشوره دارم آن هم از نوع سردش..

مریم

آن چنان خیمه زده بر دل من سایه ی درد كه در او از مه شادی اثری نیست كه نیست

دالكاف

درود ....... مجموعه داستان اُ منفی ...