وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

هیچ عریان......
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۸ فروردین ۱۳٩٠
 

هیچ محض رویدادها.......

در صورتهای تخیلی.......

عریان و عزم حرکت های آشوب.........

آینده به خلسه ای رخوت آور فرو میرود.......

هیچ نوشت: منظورم از صورت شکل ظاهری اشیا نیست از مبحث فلسفی میباشد که به ویژگی های درونی ماده اشارهدارد...وکلا صورت و ماده مطرح است.


 
comment افکارسیاه()