وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

زندگی نمیکنی....بیهودگی میکنی...
راست گفت : ساتیر - ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز ٩ بهمن ۱۳۸٩
 

مکان ها در زمان فراموش میشوند...

زمان ها در مکانی از یاد می روند....

خود را فراموش میکنم...تو را...اورا...

به خیالت داری زندگی میکنی؟؟؟؟؟؟؟

یا فراموشی میکنی؟؟؟؟

زندگی را هم فراموش کرده ایم...

روح و جسمت بیهوده اینجا نیامده است...

البته نمیدانم چرا آمده...ولی خوب میدانم عبث نیامده...

اما بیهوده دارد ادامه پیدا میکند...

بیهوده بودنی به شدت تاثیر خودت در این جهان....

پ ن: وقتی داری ب زندگی گند میزنی یا تمومش کن یا گنداتو پاک کن.

پ ن: دکتر شریعتی: ساعت ها را بگذارید بخوابند، بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست.

اما تو نشته ای و بیهوده بودن هایت را با تاریخ روز وساعت دقیق درون دفتر خاطراتت می نویسی...تف بر تو...حالمان را بهم میزنی.


 
comment افکارسیاه()