وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

هیچ عریان......
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۸ فروردین ۱۳٩٠
 

هیچ محض رویدادها.......

در صورتهای تخیلی.......

عریان و عزم حرکت های آشوب.........

آینده به خلسه ای رخوت آور فرو میرود.......

هیچ نوشت: منظورم از صورت شکل ظاهری اشیا نیست از مبحث فلسفی میباشد که به ویژگی های درونی ماده اشارهدارد...وکلا صورت و ماده مطرح است.


 
comment افکارسیاه()

 
سردرگم گورستان....
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ٢ فروردین ۱۳٩٠
 

من، سردرگم ره گم کرده ی این گورستانم.........

و تو انچنان در راه می نمایی که گمراه را تشخیص نمیدهی........

من، دیوانه گم شدن......تو ، عاقل راه.........

ببین به هر دری میزنم تناقض است بین من و تو........

این من و تویی که در این اکنون دیگر برایم معنایی ندارد........

پ ن: منظورم از تو شخص خاصی نیست...هر موجودی که در جهت متناقض با من ئه....


 
comment افکارسیاه()